E-mail Disclaimer DeBleijs Techniek

NEDERLANDS

Mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Indien u, als niet-geadresseerde, dit e-mailbericht ontvangt, verzoeken wij u de onterechte ontvangst van dit bericht per omgaande per telefoon onder nummer +31 62 421 89 67 of per e-mail onder e-mailadres info@debleijs-techniek.nl aan ons te melden. Tevens wordt u als dan verzocht de inhoud van dit e-mailbericht te vernietigen en het uit uw geautomatiseerd systeem te verwijderen.

Het deelnemen aan e-mailverkeer en/of het gebruik van e-mailberichten is niet zonder risico’s. Wij wijzen dan ook op voorhand iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de van ons afkomstige e-mailberichten van de hand. In het bijzonder zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de aanwezigheid van eventuele computervirussen.

Indien de inhoud van dit e-mailbericht u als geadresseerde onvolledig of onduidelijk bereikt of indien een daarin genoemde bijlage ontbreekt, wordt u eveneens verzocht telefonisch contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden.

ENGLISH

Mail disclaimer

The information contained in this e-mail is confidential and is intended exclusively for the addressee(s). This information may not be made public, reproduced and/or disclosed to third parties.

If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by telephone on +31 62 421 89 67 or by e-mail sent to info@debleijs-techniek.nl, you are also requested to destroy the contents of this e-mail and to delete it from your computer system.

E-mail and its use is not without risks. We are therefore unable to accept any liability whatsoever for any loss resulting from the use of e-mail messages originating from us. In particular, we will at no time be liable for loss or damage resulting from the presence of any computer viruses.

If you are the addressee and do not receive some or all of the contents of this e-mail, or if an attachment referred in the e-mail is not present, please notify us of this by telephone.

Applicable General Terms and Conditions

Unless expressly agreed otherwise, agreements entered into by us for the sale and delivery of goods and/or the rendering of services by us will be governed by our General Terms.

TOP
06 24 218 967

info@debleijs-techniek.nl

download visitekaartje